Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Re) 2/2

Nga: BibelundKoranTeam

Muhamedi Në Bibël? (Dhiata e Vjetër) 1/2

Nga: BibelundKoranTeam

Dëshmi besimi e Karimit nga Islami tek Krishti

Gabime ne kuran A ishte Maria, Nena e Jezusit, dhe motra e Aaronit ne te njejten kohe

A e korrupton Ungjillin Allahu?

Burimi: Prifteria Ime