Të krishterët kanë Bibla me tekste kontradiktore

Ky argument bazohet në supozimin që ekzistojnë tekste biblike që ndryshojnë. Me sa duket myslimanët nuk e kanë hulumtuar asnjëherë këtë pohim. Ajo çfarë ata nënkuptojnë është se ka përkthime të ndryshme që vlen për Kuranin po ashtu. Ata duhet të mësojnë që përkthimet e ndryshme i adresohen njerëzve të … Lexo Më Shumë

Shfuqizimi i vargjeve kuranore

Shfuqizimi i vargjeve kuranore përfaqëson probleme për myslimanët sot. Gjithashtu ne e dimë, se njeriu mund të bëjë gabime dhe t’i korrigjojë ato, por ky rast nuk ka të bëjë me Perëndinë. Perëndia ka një dituri të pafund dhe nuk mund ta kundërshtojë vetën. Ngritja e shfuqizimi është tek fytyra … Lexo Më Shumë

Kurani i jep autoritet Biblës

Kurani i jep autoritet Biblës Kurani si autoriteti më i lartë për të gjithë myslimanët, i jep autoritet Biblës duke e pranuar autenticitetin e saj së paku deri në shekujt e shtatë-nëntë. Vini re suret e mëposhtme: Surja El Bekare 2:136 nxjerr në pah që nuk ka dallim midis shkrimeve … Lexo Më Shumë

Nëse Kurani është i vërtetë…

Nëse Kurani është i vërtetë, atëherë Islami është jo i vërtetë. Përse? Sepse Kurani thotë që ta besosh Ungjillin, por që të katër Ungjijtë kundërshtojnë Kuranin. Nëse Kurani thotë që mesazhi i Ungjillit është i vërtet, atëherë vetë Kurani duhet të jetë i pavërtetë sepse të që të dyja dhe … Lexo Më Shumë