Dëshmia e dorëshkrimit të Kuranit

Analiza e dorëshkrimit të Kuranit na paraqitet me probleme unike që nuk hasen në Bibël. Përderisa ne mund të gjejmë dorëshkrime të shumta të Biblës të shkruara 700-900 vjet më herët, në kohën kur letra e qëndrueshme ende nuk ishte përdorur. Dorëshkrimi i Kuranit gjatë shekullit që pretendon se është … Lexo Më Shumë

Allahu – Perëndia i islamit

Në çastin kur një mysliman lind dhe kur përsëri në shtratin e tij të vdekjes shtrihet, shtatë fjalë arabe i përsëriten në vesh: La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah!; e që do të thotë: nuk ka Zot përveç Allahut; Muhamedi (është) profet i Allahut. Kjo kredo që është pika … Lexo Më Shumë

Dorëshkrimet e Dhiatës së Re

Shumë myslimanë pohojnë se ne kemi probleme të njëjta duke u brengosur për numrin e madh të viteve që ndajnë shkrimin prej ngjarjeve në fjalë. Pasi që ne nuk kemi dokumente origjinale, përmbajtja, besueshmëria e kopjeve vihet në dyshim. Dhe a është ky mohim korrekt? T’i marrim për shembull dorëshkrimet … Lexo Më Shumë

A është Kurani mrekulli?

Myslimanët shpallin se Muhamedi ishte analfabet. Ata arsyetojnë: “si mundet që një analfabet të shkruajë një libër si Kurani?” Me anë të kësaj ata nënkuptojnë se autorësia e Kuranit nuk mund të jetë bërë nga dikush i cili nuk lexon, kështu vazhdimisht shkrimi i tij është një mrekulli, që në … Lexo Më Shumë

Kurani i jep autoritet Biblës

Kurani i jep autoritet Biblës Kurani si autoriteti më i lartë për të gjithë myslimanët, i jep autoritet Biblës duke e pranuar autenticitetin e saj së paku deri në shekujt e shtatë-nëntë. Vini re suret e mëposhtme: Surja El Bekare 2:136 nxjerr në pah që nuk ka dallim midis shkrimeve … Lexo Më Shumë

Nëse Kurani është i vërtetë…

Nëse Kurani është i vërtetë, atëherë Islami është jo i vërtetë. Përse? Sepse Kurani thotë që ta besosh Ungjillin, por që të katër Ungjijtë kundërshtojnë Kuranin. Nëse Kurani thotë që mesazhi i Ungjillit është i vërtet, atëherë vetë Kurani duhet të jetë i pavërtetë sepse të që të dyja dhe … Lexo Më Shumë

Pesë arsye pse Kurani nuk eshte Fjala e Zotit

Burimi: Prifteria Ime

Kurani, Bibla, dhe dilema Islamike

Burimi: Prifteria Ime

Ungjilli Për Muslimanët

I dashur musliman, Aasalaam mu alaikum, Ungjilli i Jezus Krishtit (Isa al Mesih) është Lajmi i Mirë. Ky është kuptimi i fjalës ‘‘Ungjill’’ në gjuhën Greke, që është gjuha origjinale e Dhiatës së Re. Është lajmi i mirë sepse Jezusi (Isa) ka përmbushur kërkesat për mbajtjen e ligjit, që nëpërmjet … Lexo Më Shumë