Dëshmi besimi e Karimit nga Islami tek Krishti

A ka diçka absolute apo gjithçka është relative?

Po, ka gjëra që janë absolute. Mirëpo ka edhe gjëra që janë relative, por nëse gjithçka është relative, atëherë gjithçka do të ishte e vërtetë që gjithçka është relative dhe kjo do të ishte vetë shkatërruese. Prandaj të thënurit që gjithçka është relative s’mund të jetë e vërtetë. Gjithashtu njëlloj … Lexo Më Shumë

Pse Perëndia i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve të disa njerëzve ndërsa nuk i përgjigjet disa të tjerëve edhe pse ata jetojnë për Të?

Duket sikur pyetja prapa kësaj pyetje në fakt është ‘‘Pse Perëndia nuk po u përgjigjet lutjeve të mia edhe pse unë po jetojë për Të?’’ Kjo është një pyetje me të cilën shumë të Krishterë ballafaqohen. Duket më e kuptueshme që nëse ne jetojmë për Zotin, Ai patjetër që do … Lexo Më Shumë

Si e kupton Pjetri natyrën e Jezusit: nga qielli apo vëllai?

Simon Pjetri e kupton përmes një zbulese nga qielli që Jezusi ishte Krishti (Mateu 16:17), ose nga vëllai i tij Andreu (Gjoni 1:41)? (Kategoria: Është një interpretim tepër i fjalëpërfjalëshëm) Theksimi tek Mateu 16:17 është që Simoni nuk e ka dëgjuar këtë gjë thjesht nga dikush tjetër: Perëndia ia kishte … Lexo Më Shumë

Profecitë false të DJ-ve

Është një fakt trishtues që shumica e DJ-ve mbeten duke mos e njohur historinë e sektit të vet. Kur pyeten për historinë e sektit, ata dinë shumë pak ose aspak, dinë vetëm ç’u kanë thënë udhëheqësit e tyre dhe emrat e udhëheqësve të hershëm, si p.sh. Rasëlli dhe Radhërfordi. Ata … Lexo Më Shumë

Si ishte emri i babait të Jozefit: Jakobi apo Eli?

A ishte Jakobi (Mateu 1:16) apo Eli (Luka 3:23) i ati i Jozefit, burrit të Marisë? (Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i hebraishtes) Përgjigja e kësaj pyetje është e thjeshtë por kërkon pak sqarim. Shumë dijetarë sot bien pajtohen që Mateu jep gjenealogjinë e Jozefit dhe Luka jep atë të Marisë, … Lexo Më Shumë

Jozueu e pushtoi apo jo Jerusalemin?

Jozueu dhe izraelitët e pushtuan (Jozueu 10:23,40) apo nuk e pushtuan (Jozueu 15:63) Jerusalemin? (Kategoria: Është keqkuptuar teksti) Përgjigja e shkurtër është, jo në këtë fushatë. Vargjet e dhëna janë në harmoni të plotë dhe ngatërrimi ngrihet vetëm nga keqkuptimi i fragmentit në fjalë. Tek Jozueu 10, është mbreti i … Lexo Më Shumë

Gabime ne kuran A ishte Maria, Nena e Jezusit, dhe motra e Aaronit ne te njejten kohe

Çfarë thotë Bibla rreth abortit?

Bibla nuk përmend specifikisht fjalën abort, mirëpo ka disa gjëra domethënëse për të përmendur rreth fëmijëve të palindur. Këto deklarata Biblike tregojnë që të palindurit janë persona të vërtetë. Prandaj, aborti është gabim, është njëllojë sikurse të vrasësh një qenie njerëzore. Forma të thjeshtuara të këtij argumenti janë këto në … Lexo Më Shumë

Mormonizmi dhe Shfajsimi prej Jezusit

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve Të Ditëve Të mëvonshme nuk e shikon shfajësimin prej Krishtit në trajtën Biblike dhe histo-Krishtere. Në vend që të mësohet që shfajësimi ka ndodhur në kryq, Mormonizmi mëson që shfajësimi ka ndodhur më herët – jo në kryq – por në Kopshtin e Getsemanit … Lexo Më Shumë